+48 514-121-175 wiescigor@wp.pl
default-logo

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU
Portal Informacyjny lokalnych mediów małopolski
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy regulamin dotyczy portalu informacyjnego dostępnego pod adresem www.wiescigor.pl(dalej „Portal”)
2.Administratorem Portalu jest Instytut Edukacji Medialnej.
3.Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji przez Administratora na rzecz użytkowników Portalu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która to usługa polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach Portalu, treści użytkowników Portalu, a także umożliwieniu im zamieszczania opinii i komentarzy w Portalu, przeglądania zawartości Portalu, a także korzystania z innych funkcjonalności przewidzianych w Portalu. W ramach świadczenia powyższej usługi Administrator udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie w celu publikowania treści na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
§ 2. DOSTĘP DO PORTALU
1. Portal jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet
2. Użytkownicy niedokonujący rejestracji w Portalu, posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w Portalu zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym Regulaminem.
3. Portal posiada poziomy użytkowników: Czytelnik – użytkownik niezarejestrowany, Komentator (osoba uzupełniająca informacje) – użytkownik zarejestrowany podlegający wstępnej weryfikacji przez administrację Portalu, Redaktor – użytkownik zarejestrowany, który po weryfikacji przez administrację Portalu otrzymał prawa do publikacji informacji na Portalu, Konsultant – osoba mająca prawa do ingerencji w treść publikacji lub mogąca w szczególnych przypadkach je usuwać .
§ 3. REJESTRACJA W PORTALU

W celu rejestracji prosimy osoby zainteresowane o przesłanie danych osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail: wiescigor@wp.pl w celu podpisania stosownej umowy.

 1. Po podpisaniu umowy zostaną przydzielone kody i będzie możliwość publikacji artykułów oraz wstawienia podstrony. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji, bez podania przyczyn.
  1. § 4. ZASADY PUBLIKOWANIA TREŚCI
   1.Publikacja każdego, jednorazowego wpisu w Portalu nie może przekraczać 12.000 znaków, a w przypadku materiału graficznego łącznego rozmiaru 500 kB.
   2.Formaty dopuszczalnych materiałów graficznych są zależne od możliwości technicznych Portalu.
   3.Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Portalu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
   4.Zabronione jest publikowanie treści lub innych materiałów w Portalu, których jakimkolwiek elementem byłyby, w szczególności:
   a). treści naruszające powszechnie obowiązujące prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, dobra osobiste oraz prawo do prywatności osób trzecich, zasady Netykiety ;
   b). treści o tematyce rasistowskiej, pornograficznej, zawierające elementy przemocy oraz posługujące się wulgaryzmami,
   c). treści chronione prawem autorskim bez zgody autora lub uprawnionego do nich, lub bez wymaganych licencji,
   d). treści zawierające oprogramowanie, informacje lub materiały zawierające wirusy;
   e). treści będące pośrednią lub bezpośrednią reklamą/działaniem marketingowym dla jakichkolwiek produktów, usług lub innych, w tym konkurencyjnych Portalów internetowych, a także będące spamem lub niezamówioną  informacją handlową, chyba, że opublikowane za zgodą administracji Portalu;
   f). treści godzące w interesy lub dobre imię Portalu lub Administratora.
   g). treści o niskiej jakości mające charakter spamu, publikowane częściej niż 2 razy dziennie, treści stanowiące powielenie treści już istniejących.
   h). treści już raz usunięte z Portalu przez administrację.
   5.W przypadku stwierdzenia, że treść publikacji narusza lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia takiej publikacji bez obowiązku powiadomienia o tym fakcie Użytkownika.
   6.W przypadku stwierdzenia, że użytkownik rażąco lub uporczywie narusza niniejszy regulamin, Portal zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika za uprzednim powiadomieniem go o tym fakcie, o ile będzie to możliwe.
   7.Administrator zastrzega sobie możliwość dodawania lub usuwania elementów graficznych do publikacji użytkowników, jeżeli jest to, w jego ocenie, potrzebne do publikacji takiej treści na stronie głównej lub stronach poszczególnych kategorii Portalu. Administrator zastrzega sobie możliwość skrócenia lub zmiany tytułu publikacji, jeśli tylko tytuł narusza zasady regulaminu lub to jest podyktowane wymogami technicznymi.
   8.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą utworzenia jego profilu Administrator będzie uprawniony do zmian w jego publikacjach lub na stronie tych publikacji o ile wynikać to będzie złamania zasad publikacji.
   § 5. PRAWA AUTORSKIE
   1.Każdy z użytkowników umieszczając jakiekolwiek treści i inne materiały w Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tychże elementów publikacji.
   2.Wszelka odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa, w tym praw autorskich w związku z zamieszczaniem jakichkolwiek treści i innych materiałów w Portalu obciąża wyłącznie Użytkownika. Administracja nie weryfikuje treści.
   3.Korzystanie przez użytkowników, zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych, z zawartości umieszczonych w Portalu odbywać się może tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
   4.Użytkownik upoważnia Administratora do wykorzystywania zamieszczanych przez użytkownika w Portalu treści i innych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych Portalu w innych mediach, a także do nieodpłatnej publikacji w formie drukowanej (np.: ulotka, biuletyn, czasopismo etc..). Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne zgody, w tym osób, których wizerunki widnieją lub są wskazane na w/w materiałach, i upoważnia niniejszym Administratora do ich wykorzystywania w zakresie określonym powyżej.
   5.Użytkownik udziela Administratorowi bezpłatnej licencji na wykorzystanie swoich publikacji i komentarzy (uzupełnień) do celów promocji i reklamy Portalu, jak również do rozpowszechniania w innych mediach. Licencja jest bezterminowa i niezależna od obecności bądź wygaśnięcia profilu użytkownika w Portalu.
   § 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU
   Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały publikowane przez użytkowników w Portalu. Ponadto Administrator nie odpowiada w szczególności, za:
   1.prawdziwość lub staranność w opisywaniu faktów, zdarzeń lub osób,
   2.podanie błędnych lub fałszywych danych osobowych użytkownika,
   3.naruszenia przez użytkowników praw osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych,
   4.utratę zawartości Portalu z uwagi na awarie sieci komputerowych, systemów informatycznych lub innymi okolicznościami, którym administracja nie była w stanie przeciwdziałać, w szczególności tym także okolicznościom siły wyższej.
   5.szkody wyrządzone użytkownikom jakie powstały lub mogły powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania Portalu, bądź też jego czasowej niedostępności.
   § 7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
   1.Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i materiały publikowane w Portalu, także po utracie statusu użytkownika.
   2.Użytkownik dokonując rejestracji w Portalu potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
   3.Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
   4.Administratorem danych osobowych rejestrującego się użytkownika jest Administrator Portalu wyznaczony przez Instytut Edukacji Medialnej. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Powyższe prawa użytkownik może realizować składając wniosek do Administratora lub dokonując ich poprawienia lub zmiany osobiście w Portalu.
   5.Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie podanego przez niego adresu e-mail w celach poprawnego funkcjonowania Portalu.
   6.Dane użytkownika podane Portalowi są chronione prawem jako dane objęte tajemnicą dziennikarską określoną w art. 15 Prawa prasowego.
   7.Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia jego konta z Portalu, przy czym Portal zastrzega sobie możliwość nieusuwania publikacji z uwagi na zapewnienie spójności prowadzonych w Portalu dyskusji.
   8.Użytkownik ma prawo do odzyskania treści lub innych materiałów umieszczonych w Portalu po usunięciu jego konta z Portalu, o ile z żądaniem takim zwróci się do Portalu wraz z wnioskiem o usunięcie konta lub niezwłocznie po jego usunięciu i w ocenie Portalu będzie to technicznie wykonalne.
   9.Portal zachęca użytkowników do archiwizowania, we własnym zakresie, treści i innych materiałów publikowanych przez nich w Portalu.
   § 8. REKLAMACJE
   1.Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu użytkownik może zgłaszać do Administratora na adres e-mail:  http://www. .
   6.Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników. Aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna w Portalu i obowiązywać będzie od momentu jej zamieszczenia w Portalu. Użytkownika obowiązuje aktualna wersja Regulaminu.
   7.W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści regulaminu – takie oświadczenie traktowane będzie, jako wniosek o likwidację konta w Portalu. Oświadczenie dla swej skuteczności powinno zostać przesłane na na adres mailowy Portalu.